Hier staan wij voor:

  • Een vreedzame samenleving. Wat nodig is als wij willen dat kinderen onbevangen kind kunnen zijn, en veilig en geborgen kunnen opgroeien.
  • Dienstbaar onderwijs. Wat bedoeld is om samen met ouders de talenten van kinderen te (h)erkennen en te respecteren, en om al jong te leren rekening te houden met elkaar.
  • Een eerlijke overheid. Wat over de hele linie – landelijk, regionaal en lokaal – vanzelfsprekend is. Een overheid die in wat zij zegt en doet, altijd kan worden vertrouwd en transparant is.
  • Onafhankelijke rechtspraak. Wat de onpartijdigheid borgt. In een rechtstaat moet je kunnen rekenen op rechters die burgers recht doen.
We gaan kinderen – en hun ouders – teruggeven waar ze recht op hebben: een veilige samenleving met een bescheiden en betrouwbare overheid, die eerlijk zegt wat zij doet en doet wat zij zegt, maar die ook grenzen respecteert.

Hier gaan wij een einde aan maken:

Nederland biedt al generaties lang te weinig garanties aan kinderen. Erger nog, steeds vaker worden zij beschadigd door een bemoeizuchtige overheid die hun wereld helemaal kapot maakt. Door problemen te zoeken die er niet zijn. Of kleine probleempjes tot grote drama’s te verheffen.

  • Al vanaf de geboorte worden via het consultatiebureau en de centra voor jeugd- en gezin stiekem dossiers opgebouwd, zonder ook maar enig respect voor de privacy en waarheidsvinding.
  • Als er problemen zijn (of: lijken te zijn, bijvoorbeeld als ouders zonder bewijs zomaar worden beschuldigd van verwaarlozing of kindermishandeling), dan worden ouders als criminelen behandeld en wordt het kind meegenomen. Niemand kijkt nog naar de feiten. Inbreng van ouders krijgt geen enkele ruimte. Alle menselijkheid is weg.
  • Onder de hoede van jeugdzorg mogen kinderen vaak hun ouders weinig of niet meer zien, en soms worden zij verwaarloosd, mishandeld, misbruikt en zelfs geprostitueerd.
  • Het weghalen van kinderen bij hun vaders en moeders op basis van leugens en valse dossiers is kinderhandel. Dat is een lucratieve business voor de jeugdzorgindustrie en is de laatste jaren alleen maar harder gegroeid.

De PvdKb gaat dit perverse systeem een halt toe te roepen.

Maar er is meer:

Een betrouwbare overheid doet meer voor een gelukkige en vreedzame samenleving, waar kinderen fijn kunnen opgroeien.

De leefomgeving 
Mensen hebben respect voor natuur en milieu, hebben schone lucht en schoon water nodig. Een schone atmosfeer en een gezonde landbouw- en bosbodem zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van alle mensen.

Andere kwetsbare groepen 
Net zoals kinderen willen wij goed zorgen voor kwetsbare groepen, zoals ouderen of zieke mensen. Wij zullen dienstbaar en liefdevol zijn, en een beetje verder kijken dan alleen onze eigen directe familie. Zorg is niet een kwestie van ‘professionals’ vanuit de overheid op basis van Excel-sheets, maar een taak van ons allemaal.

Gezondheid 
Wij zullen in het belang van toekomstige generaties alert zijn op de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van nieuwe of verder ontwikkelde technologie. Zoals nu bijvoorbeeld 5G; niet zomaar toestaan, maar eerst geloofwaardige onderzoek.

Respect voor lichamelijke integriteit.
Het versterken van de natuurlijke gezondheid en afweer staat op de eerste plaats. Dus we zijn terughoudend met verplichte nieuwe vaccinaties, zoals voor Corona. Eerst is geloofwaardig onderzoek nodig.

Respect voor ieders vrijheid 
Ook stoppen wij met het invoeren van maatregelen die leiden tot inbreuken op de grondrechten, onderdrukking van en angst bij de bevolking, zeker als de effectiviteit niet gegarandeerd is of de proportionaliteit ervan een probleem is en verschillende groepen om verschillende benadering vragen.

Integriteit als vanzelfsprekendheid
Politici, bestuurders en ambtenaren horen in alles wat zij zeggen en doen transparant en integer te handelen en de gevolgen van hun (mis)handelen te dragen.
Dat kan door de overheid te humaniseren; de burger echt centraal te laten staan in plaats van het voortbestaan van eigen organisatie of beleid. En door klokkenluiders echt te beschermen.

Een functionerende rechtsorde
Er moet een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak zijn, die juist in de uitvoering van wetten in de praktijk toetst of het klopt. De burger moet worden beschermd, en niet bedreigd of kapot gemaakt. Precies zoals dat hoort in een democratische rechtsstaat.D